Almindelige forretningsbetingelser

Version: April 2017

De følgende almindelige forretningsbetingelser definerer de betingelser, der gælder for anvendelsen af de tjenester, der udbydes på platformen www.partnermedniveau.dk, der drives af Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin, Tyskland.

Kun disse almindelige forretningsbetingelser er gældende. Eventuelle forretningsbetingelser fra anden side accepteres ikke.

1. Beskrivelse af ydelser

 1. Vi tilbyder en online service, der muliggør kontaktmuligheder til andre medlemmer. Denne service omfatter såvel gratis ydelser som betalingspligtige ydelser. Du får adgang til vores database, der indeholder andre medlemmers profiler og informationer. Tilbuddet kan være tilgængeligt under forskellige domæner, herunder www.partnermedniveau.dk, men også eventuelle samarbejdspartneres websteder, hvor vores tjeneste er integreret.
 2. Først kan du oprette et basismedlemskab. Dvs. gratis registrering, profiloprettelse og modtagelse af individuelle partnerforslag (”gratis medlemskab”).
 3. Efter registreringen som basismedlem har du mulighed for at registrere dig som premiummedlem (”betalingspligtigt medlemskab”). Før oprettelsen af et betalingspligtigt medlemskab, bliver du informeret om den betalingspligtige ydelse og om betalingsbetingelserne. Kontraktforholdet opstår, når du per klik bekræfter det betalingspligtige medlemskab og betalingsforpligtelserne.
 4. Vi er berettiget til at lade en eller flere tredjeparter levere dele af eller hele tjenesteydelsen. Dette må ikke medføre ulemper for medlemmerne.
 5. Vi kan ikke garantere en vellykket kontaktformidling, og er således ikke ansvarlige, hvis du ikke opnår kontakt til andre medlemmer under kontraktens løbetid. Dette gælder dog ikke for betalingspligtige medlemskaber med en løbetid på minimum seks måneder. Disse indebærer en ”kontaktgaranti”. Hvis den pågældende aftale omfatter en kontaktgaranti, gælder de følgende særlige betingelser:

  Vi garanterer mindst ti kontakter. En kontakt defineres som følger:

  • Enhver besked, der er skrevet personligt af et andet medlem, som du modtager som svar på et smil, sendte spørgsmål eller en besked
  • Enhver besked, der er skrevet personligt af dig, som du sender til et andet medlem som svar på et smil, sendte spørgsmål eller en besked fra dette medlem.

  Yderligere forudsætninger for at gøre brug af kontaktgarantien er:

  • at du i løbet af dit medlemskab har sendt mindst fire henvendelser i form af en individuelt formuleret tekstbesked
  • at du har udfyldt siderne under ”Min profil“ og ”Min søgning“ fuldstændigt og meningsfuldt
  • at du har tilføjet mindst ét profilbillede
  • at du stadig har en aktiv betalingspligtig brugerkonto
  • at du har logget ind på din profil regelmæssigt
  • at du senest 14 dage før opsigelsesfristens udløb via [email protected] informerer os om, at du ønsker at gøre brug af kontaktgarantien.

  Hvis disse forudsætninger gør sig gældende, har du ret til én forlængelse af dit betalingspligtige medlemskab. Forlængelsen vil svare til dit eksisterende medlemskabs længde.

 6. Vi forbeholder os retten til at slette din profil, hvis du bryder med de almindelige forretningsbetingelser. Hvis en profils indhold bliver anset for at være upassende, eller et medlem har opgivet urigtige oplysninger, kan vi spærre profilen. Vi kan ikke holdes til ansvar for stødende eller urigtigt indhold i medlemmernes profiler.
 7. Vi garanterer tjenestens tilgængelighed 99,7 % af kalenderåret. Oplever du problemer med aktivering af medlemskabet eller fejl under anvendelse af www.partnermedniveau.dk kan du melde dette til [email protected]. Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på dit medlemskab (abonnement), da det er en tjenesteydelse. Derfor skal du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved dit medlemskab, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, hvis der ikke er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.
 8. For at kunne udnytte vores ydelser fuldt ud, skal du anvende en aktuel webbrowser og aktivere de nødvendige funktioner på din computer (f.eks. JavaScript og cookies). Anvendelse af en ældre eller usædvanlig webbrowser kan betyde, at du kun kan benytte vores tjenester i begrænset omfang.

2. Betingelser ved registrering

 1. Adgangen til vores tjenester forudsætter, at du registrerer dig som medlem. Ved registreringen skal du angive en gyldig e-mail-adresse og en selvvalgt adgangskode.
 2. Personer under 18 år må ikke anvende vores tjenester.
 3. Med registreringen indgår du et kontraktforhold med os i henhold til de almindelige forretningsbetingelser.
 4. Efter registreringen modtager du en e-mail, der bekræfter indgåelse af kontrakten for det gratis medlemskab.
 5. Du forsikrer ved registrering og ved bestilling af et betalingspligtigt medlemskab, at alle dine oplysninger er korrekte.

3. Betingelser vedrørende betalingspligtigt medlemskab

Hvis du vælger at bestille et betalingspligtigt medlemskab gælder følgende betingelser:

 1. Ved bestilling af et betalingspligtigt medlemskab indgår du, udover det gratis medlemskab, et yderligere kontraktforhold med os. Forud for bestillingen bliver du informeret om ydelsens indhold, pris og betingelser.
 2. Kontraktforholdet vedrørende det betalingspligtige medlemskab træder først i kraft, når vi bekræfter bestillingen pr. e-mail.
 3. Med bekræftelsesmailen modtager du kontraktinformationer (oplysninger om medlemskabet) og de almindelige forretningsbetingelser, der er gældende på det aktuelle tidspunkt, og har mulighed for at printe/gemme disse. Vi gemmer alle dine kontraktinformationer, men opbevarer ikke en kopi af bekræftelsesmailen. Hvis du ønsker en ny bekræftelsesmail kan vi generere denne igen. Kontakt os i denne forbindelse på [email protected].
 4. Hvis du ikke betaler det udestående beløb, har vi ret til at spærre din adgang til portalen midlertidigt, indtil vi har registreret din betaling. Medlemskabets løbetid påvirkes ikke af den midlertidige spærring.

4. Betingelser for betaling

 1. Medlemsgebyret skal betales med kreditkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Maestro) eller PayPal. Vi tager ikke gebyr for betaling.
 2. Det fulde medlemsgebyr skal betales på én gang forud for den valgte tidsperiode.
 3. Med indgåelse af det betalingspligtige medlemskab og angivelse af betalingsinformationer accepterer du at betalingen gennemføres.

5. Anvendelse, videregivelse og videreformidling af data

 1. Vi overholder altid gældende lovgivning vedrørende håndtering af personoplysninger.
 2. Informationer om vores behandling af personoplysninger findes under „Databeskyttelse“.

6. Afmelding, automatisk forlængelse og opsigelse

 1. Du kan når som helst afmelde det gratis medlemskab (slette din profil). Dette gøres under ”Min konto” -> ”Mit medlemskab” ved at klikke på ”her” under overskriften ”Sletning af profil”.
 2. Dit betalingspligtige medlemskab forlænges automatisk med én måned ad gangen indtil du opsiger det. I forbindelse med betalingen accepterer du, at medlemsgebyret for den nye periode ved forlængelsen automatisk bliver trukket på din konto.
 3. Opsigelsesfristen udløber syv dage før kontraktens afslutning. Bindingsperioden udgør maks. 6 måneder. Alle medlemskaber med en længere varighed kan opsiges efter denne periode.
 4. Opsigelsen af et betalingspligtigt medlemskab er kun gyldig, hvis den foreligger skriftligt (pr. brev, fax, e-mail). Det gælder ikke som en opsigelse af et betalingspligtigt medlemskab, hvis du sletter din profil som beskrevet i 6.a. Vi er desuden ikke forpligtet til at tilbagebetale et eventuelt restbeløb, hvis du selv sletter din profil, før det betalingspligtige medlemskab er opsagt.
 5. Til verificering og for at undgå misbrug skal du ved opsigelsen opgive din sikkerhedskode og den e-mail-adresse, som du anvendte ved registreringen på www.partnermedniveau.dk. Du finder sikkerhedskoden under ”Min konto”, ”Mit medlemskab”, og i sætningen „Yderligere informationer om opsigelse finder du ”her””, klikker du på ”her”.

  Skriftlig opsigelse sendes til:

  Spark Networks Services GmbH
  – Kundeservice PartnerMedNiveau–
  Kohlfurter Straße 41/43
  10999 Berlin
  Tyskland
  E-mail: [email protected]
  Fax: +49 (30) 868 000 311
 6. Efter afmelding af det betalingspligtige medlemskab sættes din profil automatisk tilbage til gratis medlemskab og til de begrænsede funktioner, der gælder for dette medlemskab. Du kan derefter når som helst afmelde det gratis medlemskab (slette din profil). Dette gøres under ”Min konto” -> ”Mit medlemskab” ved at klikke på ”her” under overskriften ”Sletning af profil”.
 7. Begge parter har ret til at opsige medlemskabet (enten gratis eller betalingspligtigt), hvis der foreligger en særlig årsag. Fra vores side foreligger en særlig årsag eksempelvis, hvis du ved registrering eller på et senere tidspunkt forsætligt har opgivet urigtige oplysninger, eller hvis du gentagne gange overtræder de almindelige forretningsbetingelser, og vi flere gange uden reaktion har anmodet dig om at overholde bestemmelserne (advarsel).

7. Vores ansvar

 1. Vi er udelukkende ansvarlig for (1) skader, som vi eller underleverandører har forårsaget med forsæt eller grov uagtsomhed, (2) dødsfald, fysiske eller psykiske skader, som skyldes pligtforsømmelse fra os eller underleverandører, (3) skader, der er opstået som følge af forsømmelse af vores forpligtelser, hvis opfyldelse af sådanne forpligtelser er af afgørende betydning for kontraktens gennemførelse.
 2. Vi overtager ubegrænset ansvar i 7a, punkt (1) og (2). Derudover begrænses skadeserstatningen til forudsigelige, kontrakttypiske skader.
 3. I alle andre tilfælde (end de i 7.a beskrevne) fraskriver vi os ethvert ansvar, uanset retsgrundlag.
 4. De nævnte ansvarsbegrænsninger gælder for alle vores organer, ansatte og underleverandører.
 5. Regler i forbrugerlovgivningen påvirkes ikke af de nævnte ansvarsregler.

8. Dit ansvar, dine forpligtelser og forbudt adfærd

 1. Du er alene ansvarlig for din egen registrering og for de informationer, du opgiver om dig selv.
 2. Du forsikrer, at dine opgivne informationer er sande og accepterer, at vi har ret til at kontrollere dine oplysninger om nødvendigt.
 3. Du forsikrer, at du benytter vores tjeneste med intentionen om at opnå et seriøst og langvarigt parforhold, og at du ikke befinder dig i et parforhold på tidspunktet for registreringen.
 4. Du forsikrer, at du ikke på nogen måde vil anvende dit medlemskab til kommerciel brug (se mere i punkt h).
 5. Du forsikrer, at du overholder loven om ophavsret, og ikke anvender billeder, tekster, etc., der er beskyttet af ophavsret uden at råde over de nødvendige rettigheder.
 6. Du forpligter dig til at overholde vores regler og al relevant lovgivning.
 7. Du må under ingen omstændigheder:
  • forsætligt opgive andres oplysninger som dine egne. Dette gælder især brug af andres bankoplysninger.
  • stille andres personoplysninger som navn, telefon- og faxnummer, e-mail-adresse, bopælsadresse, billeder/video, og/eller URL’er til rådighed for tredjepart uden indehaverens accept.
  • distribuere krænkende, stødende eller andet ulovligt materiale eller informationer.
  • forulempe eller true andre, eller krænke tredjeparts rettigheder.
  • oploade billeder, der indeholder virus (inficeret software).
  • benytte tjenesten på en måde, der negativt påvirker tilgængeligheden for andre medlemmer (f.eks. skrive på et andet sprog end dansk).
  • skaffe dig uberettiget adgang til e-mails eller beskeder, eller forsøg herpå.
  • reklamere for andre online datingportaler.
  • sende kædebreve.
  • nævne navn, adresse, telefon- eller faxnummer, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger (f.eks. ”Skype”, ”MSN Messenger” osv.) i din personbeskrivelse/ på din profil.
  • videregive login-oplysninger og personlige adgangskoder til tredjepart.
 8. Ulovligt kommercielt brug af www.partnermedniveau.dk skal i disse almindelige forretningsbetingelser forstås som følger:
  • At udbyde varer eller tjenesteydelser mod betaling, opfordre andre til at afgive et tilsvarende tilbud, eller henvise til tilsvarende tilbud andre steder.
  • At markedsføre kommercielle websider, dvs. sider, hvor varer eller tjenesteydelser tilbydes mod betaling, eller sider, der præsenterer eller reklamerer for virksomheder eller andre kommercielle websider. Dette gælder især popup-, eller bannerreklamer eller særligt iøjefaldende, markerede links.
  • At linke (direkte eller indirekte) til andre udbyderes online datingportaler.
  • At udnytte denne portal for at reklamere eller henvise til betalingspligtige sms-, eller telefon-tjenester (især 900-numre).
  • At søge efter medarbejdere, modeller, osv. for agenturer eller andre kommercielle virksomheder.
  • At samle andre medlemmers tilgængelige profiloplysninger eller efterspørge profiloplysninger (f.eks. telefonnummer) fra andre medlemmer med det formål at bruge disse til reklame, salg eller anden kommerciel aktivitet.
  • At udbrede reklame i enhver form blandt tjenestens medlemmer eller sende beskeder med kommercielt indhold til andre medlemmer. Dette omfatter også at placere eller nævne tilsvarende links i profiloplysningerne eller i beskeder, der sendes med de interne kommunikationssystemer.
 9. Hvis du overtræder disse regler, kan vi forlange erstatning for eventuelle skader eller omkostninger i henhold til gældende ret. Dette gælder dog ikke, hvis du ikke kan holdes ansvarlig for overtrædelsen. Vi er endvidere ikke ansvarlig for handlinger, skader, tab eller krav, der er opstået som følge af et medlems brud på de generelle retningslinjer, f.eks. ærekrænkelse, overtrædelse af immaterialret eller andre af tredjeparts rettigheder, eller udfald af tjenesten.

9. Spærring ved mistanke

 1. I tilfælde af klager fra tredjepart, mistanke om overtrædelse af loven, de almindelige forretningsbetingelser eller de generelle retningslinjer forbeholder vi os retten til at spærre det indhold, der ligger til grund for denne mistanke. Retten til opsigelse ved særlig årsag (se punkt 5 g) påvirkes ikke af dette.
 2. Når det er hensigtsmæssigt og muligt for os først at give en advarsel, vil du efter modtagelse af en sådan advarsel få mulighed for at forklare dig og eventuelt afhjælpe problemet. Når det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at advare på forhånd, for eksempel fordi en spærring er nødvendig for at undgå eventuelle skader for os eller for øvrige medlemmer, vil du blive informeret umiddelbart efter spærringen, og har da mulighed for at forklare dig og afhjælpe problemet.
 3. Vi kan til hver en tid slette en konto eller opretholde en spærring, hvis en domstol eller statslige myndigheder opfordrer hertil, eller hvis medlemskabet er afsluttet. Dette gælder også, hvis en sletning eller spærring er nødvendig for at undgå eventuelle skader for os eller øvrige medlemmer.
 4. Din forpligtelse til at betale det aftalte beløb for et betalingspligtigt medlemskab påvirkes ikke af kontoens spærring. Hvis din adgang til tjenester, der omfattes af det betalingspligtige medlemskab, spærres, og det efterfølgende viser sig, at spærringen ikke var berettiget, forlænges det betalingspligtige medlemskab med en tilsvarende periode. Hvis en forlængelse enten ikke er mulig eller vil være urimelig, vil vi erstatte beløbet for den spærrede tid.

10. Vedrørende ændringer af de almindelige forretningsbetingelser

Vi forbeholder os retten til at ændre de almindelige forretningsbetingelser til enhver tid. Hvis dette skulle blive aktuelt, informeres alle registrerede medlemmer om dette. Vi anser ændringerne som accepteret, hvis du ikke modsætter dig dem inden for to måneder. Hvis du modsætter dig en ændring, har vi ret til at opsige kontrakten i henhold til regler om opsigelse i disse almindelige forretningsbetingelser.

11. Afsluttende bestemmelser

 1. Dansk lovgivning er gældende. FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.
 2. Der laves ikke mundtlige eller skriftlige tillægsbestemmelser.
 3. Hvis en eller flere bestemmelser i denne kontrakt bedømmes som helt eller delvist ugyldige, gælder resten af kontrakten fortsat.
 4. Tvister mellem os og et medlem, der måtte opstå på grundlag af denne kontrakt, afgøres efter Retsplejelovens regler for forbrugerværneting. Tvister mellem os og erhvervsdrivende afgøres ved vores hjemting.
 5. Vi er ikke forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure i en voldgiftsret.

Information om fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os

Spark Networks Services GmbH
Kundeservice PartnerMedNiveau
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Tyskland
E-Mail: [email protected]
Fax: +49 (30) 868 000 311

din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside hjemmeside. Vi anbefaler denne mulighed, og kvitterer omgående på et varigt medium (pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: Spark Networks Services GmbH
Kundeservice PartnerMedNiveau
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Tyskland
E-Mail: [email protected]
Fax: +49 (30) 868 000 311

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser
Bestilt den
Forbrugerens navn
Forbrugerens adresse
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato